Καταστατικό συλλόγου

ΙΔΡΥΣΗ:
Ιδρύεται Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΤΩΝ “Ο ΑΝΤΙΑΣ”»
ΕΔΡΑ:
Έδρα του Συλλόγου θα είναι το χωριό Αντιάς της επαρχίας Καρυστίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ:
Σκοποί του συλλόγου είναι:
1. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αντιοτών που κατοικούν στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού.
2. Η διάσωση των ηθών και εθίμων του χωριού.
3. Η διάδοση και διάσωση της επικοινωνίας με το σφύριγμα που είναι κάτι μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο και χαρακτηριστικό του χωριού.
4. Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στο οποίο θα συγκεντρωθούν όσα σκεύη, εργαλεία και ό,τι άλλο απεικονίζει την ζωή του χωριού στο παρελθόν αλλά και σήμερα.
5. Η δημιουργία πανηγυριών, εκδηλώσεων στο χωριό καθώς και στα εξωκλήσια.
6. Η καταγραφή κάθε ιστορικού στοιχείου που αφορά το χωριό και την ευρύτερη περιοχή.
7. Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.
8. Η σύννομη προώθηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών θεμάτων που αφορούν το χωριό και τους κατοίκους του.
9. Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους συλλόγους της περιοχής ή την συμμετοχή του σε ένα ενιαίο φορές πχ «Ένωση».
10. Η συνεργασία με τις δημοτικές, νομαρχιακές και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές αρχές που για την επίλυση των τυχών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το χωριό ή η ευρύτερη περιοχή.
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Α. Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους που κατοικούν ή διαμένουν ή κατάγονται ή έχουν σχέση με το χωριό Αντιά. Τακτικά μέλη λογίζονται και όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεως του. Μέλη επίσης μπορούν να γίνουν και όσοι θέλουν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Συλλόγου προσφέροντας τις υπηρεσίες του για την επίτευξη των σκοπών του.
Β. Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη πέντε (5) μελών του, άτομα που προσφέρουν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύναται όμως να παρίστανται στις Γεν. συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.
ΑΡΘΡΟ 4
Για την εγγραφή στο Σύλλογο, το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το. Δ.Σ. στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ακριβής ταχ. Διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο σταθερό και κινητό, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά προτίμηση για άμεση επικοινωνία & ενημέρωση. Μαζί με την αίτηση καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των τριάντα (30) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ που ορίζεται η ετησία συνδρομή. Τα ποσά αυτό δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 5
Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του από το Σωματείο, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση αν την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίαση του. Το αποχωρών μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δώρισαν στον Σύλλογο.
ΑΡΘΡΟ 6
Με απόφαση της Γ.Σ., που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, διαγράφεται όποιο μέλος παραβιάζει τις αρχές του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 7
Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στο πνεύμα του σκοπού του Σωματείου, να ψηφίζουν τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης, να συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου και να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, υπό την προϋπόθεση ότι η έγγραφή τους στο Σύλλογο έγινε ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 8
α. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή μέσα στο έτος, για το οποίο καταβάλλεται.
β. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτεί την πλήρη οικονομική τακτοποίηση του μέλους ακόμη και του τρέχοντος έτους.
γ. Όσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πέραν του έτους και, παρά την σχετική ειδοποίησης του ταμία δεν ανταποκρίνονται, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή είναι δυνατή εφ’ όσον το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό και τις συνδρομές ενός έτους. Αν καθυστερεί τη συνδρομή του επί δύο (2) χρόνια χάνει το δικαίωμα να εκλεγεί και να εκλέγεται.
δ. Όσα μέλη επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 9
Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό στα δρώμενα του Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Μέλος το οποίο ενεργεί κατά των συμφερόντων του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10
α. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:
  • Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και
  • Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
β. Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:
  • Οι έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
  • Εισπράξεις από εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος
  • Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κι αν προέρχεται, χωρίς όρους και δεσμεύσεις που να είναι αντίθετοι με τους σκοπούς του συλλόγου και εφόσον εγκριθούν από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11
α. Δωρητές του συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 Ευρώ.
β. Ευεργέτες του συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 Ευρώ.
γ. Μεγάλοι ευεργέτες του συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 Ευρώ.
δ. τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ΄ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε ειδική αίθουσα του συλλόγου.
ε. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
Ι. Γενική Συνέλευση των μελών
ΙΙ. Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙΙ. Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή
Ι. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
α. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκαλείται τακτικά μια φορά τον χρόνο το μήνα Αύγουστο και έκτακτα, όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το 1/5 των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως μέσα σε 10 ημέρες από την αίτηση. Προσδιορίζεται από τον πρόεδρο ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως και η πρόσκληση για σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. από το Δ.Σ. του συλλόγου γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προηγούμενα, καθώς και με ανακοίνωση στα καφενεία του χωριού, επιστολές στα μέλη που κατοικούν εκτός του χωριού ή τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω ηλ. Ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση σύγκλισης Γ.Σ. αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη και η επαναληπτική Γ.Σ., εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία με τον πρώτο προσδιορισμό.
β. Η Γ.Σ. είναι σε νόμιμη απαρτία, όταν παραβρίσκονται τα μισά από τα εγγεγραμμένα και τακτοποιημένα ταμειακά μέλη του συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον η Γ.Σ. δεν βρεθεί σε απαρτία, καλείται νέα Γ.Σ. σε 10 ημέρες , οπότε υπάρχει απαρτία, αν παραβρίσκεται το 1/5 των μελών, όπως καθορίστηκαν παραπάνω. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός, τότε συγκαλείται πάλι Γ.Σ., μέσα σε 24 ώρες και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη κι αν προσέλθουν.
γ. Σε όλες τις μη εκλογικές Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας αυτού.
δ. Στις εκλογικές Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών των μελών ο Πρόεδρος, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες, ο γραμματέας, ο οποίος κρατεί τα πρακτικά και τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Ειδικότερα η εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το νομότυπο της συμμέτοχης των υποψηφίων και προβαίνει στην ανακήρυξή τους με την ανάρτηση πίνακα σε εμφανές μέρος της αίθουσας που περιέχει το όνομα τους. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία κάνει γνωστά τα αποτελέσματα αυτής.
ΑΡΘΡΟ 13
Κατά την εκλογική Γ.Σ., η οποία κανονικά πραγματοποιείται στο τέλος της 4ετούς θητείας των οργάνων της διοίκησης, αφού διαπιστωθεί απαρτία και εκλέγουν, ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και η τριμελής εφορευτική επιτροπή, όπως στο άρθρο 12 παρ. δ αναφέρονται, ακολουθεί η λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., γίνεται οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του συλλόγου, διαβάζεται η έκθεση της ελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης, ακολουθεί κριτική επί των πεπραγμένων και τέλος η Γ.Σ. εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης. Στην συνέχεια συζητούνται όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες δεσμεύουν τα νέο Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 14
Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κάθε 4 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία ως εξής:
α. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, επικυρωμένο από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
β. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από το ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Επίσης μέσα στο ψηφοδέλτιο αυτό θα υπάρχουν και οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) και για την Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε (5). Για την εκλογή του Δ.Σ. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να λάβει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης ενώ για την εκλογή των μελών Ε.Ε. θα μπαίνουν έως τρεις (3) σταυροί προτίμησης.
γ. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους των επτά για το Δ.Σ. και των τριών για την Ε.Ε. θεωρούνται άκυρα.
δ. Άκυρα επίσης θεωρούνται και τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σαφή σημάδια παραβίασης του απορρήτου ψηφοφορίας.
στ. Οι πρώτοι επτά, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι την Ε.Ε. οι επόμενοι τρεις για το Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο για την Ε.Ε., αποτελούν κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη.
ζ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.
η. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων η εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο παραδίδει στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο.
ΑΡΘΡΟ 15
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν το καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν μεγαλύτερα ποσοστά. Συζήτηση και απόφαση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως το σύνολο των παρόντων μελών, ύστερα από σχετική πρόταση μέλους της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16
Η. Γ.Σ έχει την εποπτεία και το έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να το παύσει. Γενικά μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού. Η Γ.Σ. μπορεί να παύσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Επικυρώνει τον απολογισμό του περασμένου χρόνου, αφού διαβαστεί η έκθεση της Ε.Ε., ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών σε βάρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα προσωπικά ή εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, αλλιώς είναι άκυρες οι αποφάσεις της. Στα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.
ΙΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 17
Α. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, τον μήνα Αύγουστο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Β. Τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται άμεσα μετά την εκλογή τους, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Εκδόσεων τον Δημοσίων Σχέσεων.
Γ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο συμβούλων προς τον πρόεδρο, που συγκαλεί τότε Δ.Σ. μέσα σε τρείς ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τόσο η πρόσκληση του προέδρου, όσο και η αίτηση των 2 συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, με την παρουσία οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, πρέπει ο πρόεδρος να κρατήσει γνωστή την ψήφο του, προκειμένου αυτή να υπερτερήσει.
Ε. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται από τον πρόεδρο σε απολογία και αν δεν προσέλθει ή αρνηθεί να απολογηθεί ή η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματος του και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Από την διάταξη αυτή εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν κατοικούν μόνιμα στην Αντιά και για όσο διάστημα αυτά απουσιάζουν από το χωριό.
ΣΤ. Η θέση στο Δ.Σ. κάθε απαιτούμενου μέλους καταλαμβάνεται, κατά σειρά επιτυχίας, από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Διάλυση του Δ.Σ. και προκήρυξη εκλογών για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο σε περίπτωση, κατά την οποία μείνουν μόνο τρία μέλη.
Ζ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου εκπίπτουν όλα τα μέλη από το αξίωμα και γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση παραίτησης οποιοδήποτε άλλου μέλους εκπίπτουν επίσης του αξιώματος τους όλα τα μέλη, πλην του Προέδρου.
Η. το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις, που αφορούν την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, και ενεργεί τις δαπάνες με βάση τον ψηφιζόμενο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν περιίσταντο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18
Α. Το Δ.Σ. εκλέγεται για χρονική διάρκεια τέσσερα (4) ετών.
Β. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, κατά δε την λήξη της θητείας του, συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και παρουσιάζεται ενώπιον της Γ.Σ για απολογία.
Γ. Τα μέλη του Δ.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνουν τα βιβλία του συλλόγου υπογράφοντας κάτω από την πράξη κλεισίματος.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
Β. Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Γ. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
Δ. Συγκαλεί το Δ.Σ. και την Γεν. Συνέλευση των μελών του συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Ε. προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.
ΣΤ. Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκλιση του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημιά, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειες του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητες του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α. Ο Γεν. γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
β. Ενημερώνει ανελλιπώς το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
γ. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γεν. Συνελεύσεων, που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού , χρέη γεν. γραμματέα ασκεί ο ειδικός ή οργανωτικός Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
α. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων – εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική διάταξη.
β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πινάκα εσόδων -εξόδων.
γ. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 400 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Μέχρι ένα ποσό, που θα ορίζεται από το Δ.Σ., ο Ταμίας μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με απόδοση λογαριασμού.
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Ειδικός γραμματέας αναλαμβάνει την αλληλογραφία του συλλόγου, επιμελείται και φυλάσσει αυτή τηρώντας σχετικό αρχείο. Εκτελεί χρέη γενικού ή Οργανωτικού Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος αυτών και αναπληρώνεται από τον Γενικό ή Οργανωτικό Γραμματέα σε περίπτωση δικού του κωλύματος.
ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται της ενημέρωσης του μητρώου των μελών του συλλόγου, φροντίζει για τα οργανωτικά θέματα αυτού, καθώς και για τις δημόσιες σχέσεις τους και είναι σύνδεσμος μεταξύ Δ.Σ. και αντιπροσώπων του συλλόγου. Αναπληρώνεται από τον γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του συλλόγου με τα μέλη του, με Αρχές και υπηρεσίες και προωθεί την έκδοση εντύπων. Αναπληρώνεται από μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
ΙΙΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 26
α. η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ., όπως και το Δ.Σ., η δε θητεία της είναι τριετής. Σε περίπτωση παραιτήσεως, επιπτώσεως, θανάτου κ.λ.π. κάποιου εκ των τακτικών μελών της γίνεται αναπλήρωσης αυτού εκ των αναπληρωματικών.
β. Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του συλλόγου, τακτικά κάθε έτος υποβάλλοντας τα πορίσματα της στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. συντάσσοντας πάντοτε και γραπτή έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου έτους κατά την τακτική Γ.Σ. Έκτακτα δε , όταν θεωρεί αναγκαίο, οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει έλεγχο κατά τη λήξη της πενταετούς θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ.
γ. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.
δ. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. του συλλόγου, λήγει και η θητεία της Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 27
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει κυκλικώς τις λέξεις Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Αντιοτών «Ο ΑΝΤΙΑΣ» και στο κέντρο έτος ιδρύσεως 2010.
ΑΡΘΡΟ 28
Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου όπως αναφέρεται στις παραγράφους Β & Γ του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 29
Η διάλυση του σωματείου μπορεί να αποφασιστεί από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά γι΄ αυτό, με την ίδια πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφοι Β & Γ.
Επίσης διαλύεται εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μελών για την νόμιμη συγκρότηση του Σωματείου.
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του περιέρχεται στο Τοπικού Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιά, η εκκαθάριση της περιουσίας μετά την διάλυση, γίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της διαλύσεως.
ΑΡΘΡΟ 30
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά το Σωματείο και τους σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του αστικού Κώδικα, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 31
α. Η προσωρινή διοίκηση του συλλόγου είναι υποχρεωμένη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναγνώριση του συλλόγου και την διενέργεια εκλογών εντός ενός έτους
από την αναγνώριση του :
β.Η προσωρινή διοίκηση ανατίθεται στούς΄. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τα ιδρυτικά μέλη
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου